นโยบายการจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • theicon-thailand จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถติดต่อ theicon-thailand ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทาง https://www.facebook.com/Coachgeena | LineID : Dowsui | โทร. 099-1622246
 • theicon-thailand ไม่มีการส่งพนักงานจัดส่งของบริษัทไปเพื่อส่งสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์ แต่จะใช้บริการจัดส่งของ Flash Express ซึ่งจะรับผิดชอบและดำเนินการจัดส่งโดย บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด เพื่อส่งสินค้าไปให้ลูกค้า หรือตามแต่ที่ theicon-thailand สะดวก เพื่อง่ายและสะดวกต่อการส่งสิ้นค้าถึงลูกค้า
 • theicon-thailand รับจัดส่งผ่าน Flash Express ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมด ยกเว้นในช่วงโปรโมชั่นพิเศษหรือกรณีอื่นๆ ซึ่ง theicon-thailand จะแจ้งกับลูกค้าทางเว็บไซต์ ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือโทรศัพท์
 • หลังลูกค้าสั่งของ ทาง theicon-thailand จะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบว่ามีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเท่าไร แต่โดยปกติค่าขนส่งคงที่อยู่ที่ชิ้นละ 35 บาท ชิ้นต่อไปคิดเพิ่มชิ้นละ 5 บาท อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงตัวเลขประมาณการเพราะราคาขนส่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามน้ำหนักสินค้า ที่อยู่ของลูกค้าและนโยบายของ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
 • บริษัทฯจะแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของให้ลูกค้าทราบ เพื่อลูกค้าจะได้สามารถติดตามสินค้าของได้
 • theicon-thailand ไม่มีนโยบายจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ  เนื่องจากพนักงานจัดส่งของ theicon-thailand ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อกับทางบริษัทขนส่งนั้นๆ แทน เพื่อติดตามการจัดส่งสินค้า
 • สำหรับรายการสั่งซื้อที่ยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินหลังเวลา 15:00 น. theicon-thailand จะจัดส่งสินค้าและแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของให้ลูกค้าทราบในวันทำการถัดไป
 • ในกรณีต่อไปนี้ที่สินค้าถูกส่งกลับคืนลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับบริษัทฯตามจำนวนค่าบริการขนส่ง  
  – ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด เช่นที่อยู่ไม่ถูกต้อง
  – บริษัท ขนส่งจัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว ตามวันและเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ไม่พบผู้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ 

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 • จัดส่งทาง Flash Express | theicon-thailand จะแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของให้ลูกค้าทราบ เพื่อลูกค้าจะได้สามารถติดตามสินค้าได้

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของ theicon-thailand และลูกค้าได้แจ้ง theicon-thailand มาภายในเวลาที่กำหนดในเงื่อนไข  theicon-thailand ยินดีรับผิดชอบการจัดส่งใหม่ให้ลูกค้า
 • กรณี Flash Express จัดส่งสินค้าล่าช้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบการจัดส่งสินค้า  ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อกับบริษัทขนส่งนั้นๆ เองเพื่อติดตามสินค้า
 • ในกรณีที่ theicon-thailand ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ theicon-thailand อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะปั่นป่วนจากการก่อการร้ายหรือการชุมนุม การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา ฯลฯ ทาง theicon-thailand มีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าและการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และ theicon-thailand จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้ ขอความอภัยและความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อมาที่ theicon-thailand ทันที ทาง https://www.facebook.com/Coachgeena | LineID : Dowsui | โทร. 099-1622246 โดยลูกค้าต้องแจ้งมาก่อนที่ theicon-thailand จะดำเนินการส่งสินค้า

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • ลูกค้าสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งออกไปเท่านั้น
 • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีที่ลูกค้าโอนเงินไปแล้ว theicon-thailand จะดำเนินการโอนเงินคืนให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
 • ในการคืนเงินค่าสินค้า  theicon-thailand จะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของชื่อผู้สั่งสินค้าเท่านั้น

การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

  theicon-thailand หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะพึงพอใจในการบริการและในสินค้าที่สั่งซื้อไป  theicon-thailand มีการตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานก่อนจัดส่งไปให้ลูกค้าทุกครั้ง ทว่าหากมีกรณีที่ลูกค้าพบว่าการจัดส่งหรือสินค้ามีปัญหาและปัญหานั้นๆเกิดจากความผิดพลาดของ theicon-thailand ทาง theicon-thailand ยินดีรับผิดชอบคืนเงินและสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้า

  เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่สั่งแล้ว กรุณาตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของสินค้าโดยทันที  ว่าสินค้าครบและถูกต้องตามที่สั่ง หรือมีปัญหาอะไรหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งกับพนักงานจัดส่งของบริษัทที่ไปส่งสินค้าให้ทันที หรือติดต่อมาที่ theicon-thailand โดยเร็วที่สุดทาง https://www.facebook.com/Coachgeena | LineID : Dowsui | โทร. 099-1622246 เพื่อทาง theicon-thailand จะได้ดำเนินการตรวจสอบ และเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 *theicon-thailand รับผิดชอบคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงินให้กับลูกค้า ในเฉพาะกรณีที่ลูกค้าแจ้งมาทางบริษัทภายใน 3 วัน เท่านั้น โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก    
**หากลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วเกิน 3 วันโดยไม่มีการแจ้งกับ theicon-thailand ทาง theicon-thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

 เงื่อนไขการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้า theicon-thailand จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิมเท่านั้น
 • หลังลูกค้าได้แจ้ง theicon-thailand ถึงความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า theicon-thailand เตรียมการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าใหม่ และจะแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุด
 • กรณีมีการโอนเงินค่าสินค้า theicon-thailand จะคืนค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อผู้สั่งสินค้าเท่านั้น
 • ทาง theicon-thailand ไม่รับคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินใดๆทั้งสิ้น  หากสินค้าและการจัดส่งไม่มีปัญหาใดๆอันเกิดจากความผิดพลาดของ theicon-thailand

กรณีลูกค้าพบว่าตัวสินค้ามีปัญหา

เมื่อลูกค้าพบสินค้าสินค้ามีปัญหา หมดอายุ หรือกล่องบรรจุภัณฑ์แตกหัก

 • กรุณาติดต่อ theicon-thailand โดยเร็วที่สุดทาง https://www.facebook.com/Coachgeena | LineID : Dowsui | โทร. 099-1622246 ภายใน 3 วันทำการของ theicon-thailand โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก
 • ขอความกรุณาลูกค้าถ่ายรูปสินค้านั้นไว้และส่งให้กับ theicon-thailand ทางไลน์ เพื่อบริษัทจะได้ตรวจสอบได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร
 • หากพบว่าปัญหาเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของ theicon-thailand | theicon-thailand จะดำเนินเรื่องเปลี่ยนสินค้าให้โดยเร็วที่สุด

กรณีลูกค้าพบว่าสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ

 • theicon-thailand ขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อ theicon-thailand โดยเร็วที่สุด ทาง https://www.facebook.com/Coachgeena | LineID : Dowsui | โทร. 099-1622246 ภายใน 3 วันทำการของ theicon-thailand โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก
 • หากพบว่าปัญหาเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของ theicon-thailand | theicon-thailand จะดำเนินเรื่องเปลี่ยนสินค้าให้โดยเร็วที่สุด

กรณีสินค้าจัดส่งล่าช้า

 • ขอความกรุณาลูกค้าตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าจากหมายเลขลงทะเบียนการส่ง หรือติดต่อกับทางบริษัทขนส่งโดยตรง เพื่อติดตามการจัดส่งสินค้า  
Message us